เกี่ยวกับเรา

ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี (ต่อเพนกวิน)

Thanapong Vongchinsri (Torpenguin)

การศึกษา

 • ปริญญาโท (MSc.) Real Estate, University of Glasgow, Scotland, UK
 • ปริญญาโท (MSc.) Facilities Management, Sripatum University
 • ปริญญาตรี (B.Arch.) Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

การทำงาน (ปัจจุบัน)

 •  M.D. Penguin X Co.,Ltd.
 • เจ้าของร้านอาหาร Penguin Eat Shabu – บุฟเฟ่ต์ชาบูและซูชิพรีเมี่ยม
 • เจ้าของเพจ Torpenguin-ผู้ชายขายบริการ – เพจที่ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการร้านอาหาร
 • ผู้เขียนหนังสือ Restaurant Bible – คัมภีร์เริ่มต้นร้านอาหาร Restaurant 101 บริหารจัดการร้านอาหารอย่างมืออาชีพ และ Food Delivery 101 คัมภีร์เริ่มต้นธุรกิจบริการส่งอาหาร
 • อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วิทยากรด้านร้านอาหาร การจัดการ และการตลาด ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • Entrepreneur Partnership, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Point
Admin

Pair
Admin